Regulamin


REGULAMIN SERWISU

www.motocentro.eu

Regulamin Serwisu dostępnego pod adresem internetowym: www.motocentro.eu, administrowany przez CALLFOREXPERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Usługodawcą, z siedzibą w 30-389 Kraków, ul. Ketlinga 1, KRS: 647 644, NIP: 676 251 66 56, REGON: 365 881 118, telefon kontaktowy: 535 007 087, poczta elektroniczna: info@motocentro.eu, reguluje zasady w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w tym ich rodzaje, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników.

 

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)

§ 4 Umowa

§ 5 Warunki realizacji

§ 6 Metody płatności

§ 7 Polityka prywatności

§ 8 Polityka „Cookies

§ 9 Odpowiedzialność

§ 10 Prawo odstąpienia

§ 11 Reklamacje

§ 12 Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

§ 13 Postanowienia końcowe

 

 

§ 1

Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.motocentro.eu.

 2. Usługodawca – CALLFOREXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w 30-389 Kraków, ul. Ketlinga 1, KRS: 647 644, NIP: 676 251 66 56, REGON: 365 881 118,

 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę z Usługodawcą.

 4. Konsument - osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

 6. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi bezpłatne i płatne, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, w ramach Serwisu internetowego.

 8. Produkt – usługa oferowana przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności, na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

 9. Konto Użytkownika – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkowników, w tym informacje teleadresowe.

 10. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnej oferty handlowej w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności gospodarczej.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

 2. Usługodawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją usług świadczonych przez Usługodawcę. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określone zostały w § 7 niniejszego Regulaminu.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz usług oferowanych przez Usługodawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

(rodzaje, warunki, odstąpienie)

 1. Usługodawca, za pośrednictwem strony Serwisu oraz w zakresie jego funkcjonalności świadczy usługi drogą elektroniczną.

 2. Korzystanie z usług, o których mowa poniżej (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne.

 3. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są realizowane w zakresie:

 1. rejestracji i prowadzenia Konta Użytkownika, umowa zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie dokonania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej);

 2. przesyłania oferty handlowej w formie Newslettera, umowa zawierana jest na czas nieokreślny, w momencie zapisania się Użytkownika do usługi Newslettera, za pomocą funkcjonalności dostępnej w panelu Użytkownika.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,

 2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

 3. dostęp do poczty elektronicznej.

 1. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 2. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje:

 1. Użytkownikowi, będącemu jednocześnie Konsumentem na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 10),

 2. Użytkownikowi, na którego rzecz Usługodawca świadczy usługi, o których mowa w pkt 3 lit. a i b, mające charakter ciągły i bezterminowy, bez podania przyczyny, za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.

 1. Celem realizacji uprawnienia o którym mowa w pkt 6 lit b, Użytkownik wysyła na adres poczty elektronicznej: info@motocentro.eu, jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Użytkownik, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 11).

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4

Umowa

 1. Usługodawca za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, składa Użytkownikowi ofertę świadczenia usług drogą elektroniczną w formie:

 1. zamieszczenia bezpłatnej wizytówki na stronie Serwisu internetowego.

 2. udostępnienia numeru kontaktowego Użytkownika i realizacji połączeń między Użytkownikiem, a jego Klientem, na zasadach pobieranej przez Usługoidawcę prowizji.

 1. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zostaje zawarta:

 1. telefonicznie,

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Dla ważności zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną Użytkownik wskazuje dane niezbędne do realizacji umowy, w szczególności imię, nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres email, numer telefonu, jak również określa branżę i zakres świadczonych usług.

 2. Niezwłocznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na zamieszczenie wizytówki na stronie Serwisu, Usługodawca przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu rejestracji Konta Użytkownika, stanowiące równocześnie jej potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Użytkownika, dochodzi do zawarcia umowy.

 3. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca rejestrację Konta Użytkownika zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy, w szczególności login i hasło do Konta Użytkownika oraz treść Regulaminu Serwisu.

 

§ 5

Warunki realizacji

  1. Korzystanie z usług w zakresie rejestracji i prowadzenia Konta Użytkownika oraz zamieszczenia wizytówki firmy na stronie Serwisu jest bezpłatne i dobrowolne.

  2. Usługodawca w ramach umowy może świadczyć dodatkowe usługi płatne, polegające na pobieraniu prowizji za inicjalizację połączenia oraz za każdą kolejną sekundę jego trwania, prowadzonego między Użytkownikiem, a jego Klientem, który skorzystał z udostępnionego na stronie Serwisu numeru kontaktowego Użytkownika.

  3. Połączenia, o których mowa powyżej, realizowane będą przez przypisaną Użytkownikowi indywidualnie linię telefoniczną, pozwalającą na podsumowanie zrealizowanych między Użytkownikiem, a jego Klientem rozmów w szczególności czasu ich trwania.

  4. Użytkownik, celem skorzystania z dodatkowych usług płatnych, musi dokonać zasilenia swojego konta w systemie prepaid, korzystając z metod płatności wskazanych w § 6.

  5. Szczegółowy cennik dotyczący kosztów inicjalizacji połączenia oraz opłat za każdą kolejną sekundę połączenia będzie dostępny dla Użytkowników w panelu Konta Użytkownika.

  6. W okresie 30 dniowej karencji, połączenie zrealizowane ponownie z tym samym Klientem, nie podlega dodatkowej opłacie. Okres karencji liczony jest od dnia realizacji pierwszego połączenia z Klientem, za które Usługodawca pobrał prowizję.

  7. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji którejkolwiek z usług, Usługodawca niezwłocznie kontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub usunięcia  świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług oraz dodawania nowych usług i funkcjonalności do Serwisu, bez konieczności każdorazowego informowania Użytkownika o dokonanych zmianach. Dokonywane zmiany nie będą naruszać praw nabytych przez Użytkowników.

 

§ 6

Metody płatności

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom doładowanie konta, w trybie prepaid za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – PayU.

 2. Płatności elektroniczne realizuje spółka PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, KRS: 274 399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300 523 444,

 

§ 7

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest CALLFOREXPERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 30-389 Kraków, ul. Ketlinga 1, KRS: 647 644, NIP: 676 251 66 56, REGON: 365 881 118, telefon kontaktowy: 535 007 087, poczta elektroniczna: info@motocentro.eu.

 2. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w serwisie internetowym, w szczególności w zakresie zawierania i realizacji umów w zakresie prowadzonej działalności.

 4. Usługodawca zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres poczty elektronicznej (e-mail),

 3. numer telefonu,

 4. nazwę i adres siedziby firmy,

 5. numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 1. Usługodawca oświadcza, iż podanie danych przez Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne.

 

§ 8

Polityka „Cookies

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego usługi dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisowi. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do formularza bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością jego uzupełniania.

 3. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

 4. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Serwisu.

 5. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.

 6. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.

 

§ 9

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 2. Usługodawca nie odpowiada za bezprawne działanie Użytkownika związane z korzystaniem z Serwisu.

 3. Udostępnione Użytkownikowi materiały mogą być przez niego wykorzystane jedynie do użytku osobistego. Użytkownik nie może powielać ani sprzedawać materiałów o których mowa powyżej.

 

§ 10

Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy świadczenia usług między Usługodawcą a Użytkownikiem.

 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Użytkownik składa Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

 4. Użytkownik może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.

 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Usługodawcy przed jego upływem.

 6. Użytkownik, który skorzystał z dostarczenia Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu rejestracji. .

 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, będącemu jednocześnie Konsumentem w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 11

Reklamacja

 1. Użytkownik w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo złożenia reklamacji.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane Użytkownika tj. imię, nazwisko, nazwę i siedzibę firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail,

 2. oznaczenie przedmiotu reklamacji,

 3. okres czasu, którego reklamacja dotyczy,

 4. okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

 1. Reklamacje można składać na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy.

 2. Użytkownik będący Konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać obniżenia ceny lub, o ile wada jest istotna, może odstąpić od umowy.

 3. Użytkownik ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz ewentualnej zmiany swojego roszczenia.

 4. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Usługodawca rozpatruje reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przesyła Konsumentowi w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku, na adres Użytkownika lub jego adres poczty elektronicznej podanej w trakcie składania zamówienia.

 5. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Usługodawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji.

 

§ 12

Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Użytkownikowi, będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Użytkownik może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 1. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

 2. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

 3. Konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 2. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca respektuje wszelkie prawa Użytkownika obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Użytkowników co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji Regulaminu w życie, na stronie Serwisu.

 3. Postanowienia nowego Regulaminu nie mają zastosowania do umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkowników na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.

 4. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.

 5. Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Usługodawcy. Nie uzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r.